Skikk og uskikk i ordskifte

Løgn, forteiing og fordreiing i det offentlege ordskiftet er ureieleg. Me må argumentera godt. Men me må også kjenna tjuvtriksa. Kanskje treng me ei lærebok i uskikkar?

Les mer

Vestlandsk identitet

«I opphavet fantes ikke noe «Vestland» og derfor heller ingen «vestlendinger.» Slik innleier professor Knut Helle i artikkelen «Den opphavlige vestlandsregionen” i det første bindet av ”Vestlandets historie” (Helle 2006, s. 9-10). Eit gryande medvit om ein større region kan, ifølgje Helle, ikkje sporast før dei ulike folkegruppene i landsdelen (rygar, hordar, sogningar, fjordingar,  møringar) fekk ein felles samfunnsorganisasjon, frå slutten av 800-talet og framover. Regionen vart eige ting- og lovområde under Gulatinget, som på sitt største omfatta området frå og med Sunnmøre i nord til og med Lyngør i sør, pluss øvre Valdres og Hallingdal, Numedal og Vest-Telemark, og strekte seg vestover heilt til  Færøyane og Shetland, la grunnlaget for rettsstaten Noreg. Sidan starten på 1900-talet, etter at Sørlandet så å seie vart funne opp i ein artikkel av Wilhelm Krag i Morgenbladet i 1902, strekkjer Vestlandet seg frå Romsdalsfjorden og til litt sør for Boknafjorden.

Les mer

Vestlandsk identitet, hva er det?

Blogginnlegget er skrive av førsteamanuensis Hanne Østhus og førsteamanuensis Ulrike Spring ved Institutt for samfunnsvitskap.

En av våre fremste oppgaver som undervisere ligger i å oppfordre våre studenter til kritisk refleksjon rundt etablerte strukturer og begrep. Studentene skal ikke bare tilegne seg kunnskap basert på den nyeste forskningen, men også kunne anvende denne. I historiefaget skal studentene for eksempel kunne tenke over hva det betyr å ha en nasjonal eller regional identitet, og hvordan og hvorfor den ble til. Denne våren fikk bachelorstudentene i historie ved Høgskulen i Sogn og Fjordane en eksamensoppgave der de skulle reflektere kritisk over den tidligere samfunnsvitenskapelige oppfatning om at regionen, i likhet med nasjonen, er en naturgitt størrelse. Denne oppfatningen tok ikke hensyn til at en region er i kontinuerlig endring og kan defineres på mange ulike måter som gjerne krysser de administrative grensene.

Les mer

Førde-helt verd eit minnesmerke i Førde?

Til sommaren er det 80 år sidan den spanske borgarkrigen byrja.  18 år gamle Martin Schei frå Førde ofra livet i kampen for demokratiet og mot militærdiktaturet. Bør det reisast eit minnesmerke i Førde?

Les mer

HiSF på veg mot framtida – kor går vegen?

Forfattar av innlegget er tidlegare rektor ved HiSF (2000-2007) Johs. Thaule, no HiSF-pensjonist.

Før eg kommenterer spørsmålet i overskrifta, trur eg det kan vera nyttig å sjå litt på bakgrunnen for den nasjonale og regionale debatten om høgskule- og universitetsframtida i landet vårt. Her finn vi m.a det politiske initiativet frå regjeringa i 2014 der dei kom med ei stortingsmelding som konkluderte med behov for å fusjonera fleire av høgskulane og universiteta våre med sikte på auka kvalitet i utdanning og forsking gjennom utvikling av større fagmiljø.

Les mer

Er tida inne for Vestlandsuniversitetet?

Vestlandsuniversitetet kan flytta makt frå Oslo og verta ein motor i samfunnsutvikling og verdiskaping på Vestlandet. Skal det realiserast må Universitetet i Bergen ta initiativ og ansvar slik universitet i andre deler av landet gjer.

Les mer

Det språkpolitiske ansvaret til Høgskulen i Sogn og Fjordane

I ei tid med høgt press for å slå saman Høgskulen i Sogn og Fjordane med institusjonar som ikkje er særleg opptekne av nynorsk, trengst ei understreking av det språklege ansvaret til Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Les mer

Mangelfull fusjons-rapport

 

Like før jul kom fusjonsutgreiinga for Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rapporten har nokre viktige manglar.   Les mer

Sjå til Høyanger! Frå lita bondebygd til moderne industrisamfunn.

I Høyanger samfunnshus var det fredag 13.november ei flott boklansering for flunkande nytt historieverk i to bind: Vatnet, verket og byen: Høyanger 100 år. 1915 – 2015. Å kunne lansere dette bokverket nøyaktig 100 år sidan skipinga av Norsk Aluminium Companie (NACO) – Høyangerfaldene –  13. november 1915, er verkeleg ei stor hending. Skipinga av NACO vart nemleg starten på industrireisinga i Høyanger og byrjinga på det moderne industrisamfunnet. Les mer

Isbjørn og boiled beef: 1800-tallets polarmat

av Ulrike Spring og Johan Schimanski

Mat og drikke har alltid spilt en avgjørende rolle for polarekspedisjoner. I områder med lite naturlig vekst er mat vanskelig å få tak i og lett å gå tom for.

Les mer