Er tida inne for Vestlandsuniversitetet?

Vestlandsuniversitetet kan flytta makt frå Oslo og verta ein motor i samfunnsutvikling og verdiskaping på Vestlandet. Skal det realiserast må Universitetet i Bergen ta initiativ og ansvar slik universitet i andre deler av landet gjer.

Les mer

Det språkpolitiske ansvaret til Høgskulen i Sogn og Fjordane

I ei tid med høgt press for å slå saman Høgskulen i Sogn og Fjordane med institusjonar som ikkje er særleg opptekne av nynorsk, trengst ei understreking av det språklege ansvaret til Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Les mer

Mangelfull fusjons-rapport

 

Like før jul kom fusjonsutgreiinga for Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Rapporten har nokre viktige manglar.   Les mer

Sjå til Høyanger! Frå lita bondebygd til moderne industrisamfunn.

I Høyanger samfunnshus var det fredag 13.november ei flott boklansering for flunkande nytt historieverk i to bind: Vatnet, verket og byen: Høyanger 100 år. 1915 – 2015. Å kunne lansere dette bokverket nøyaktig 100 år sidan skipinga av Norsk Aluminium Companie (NACO) – Høyangerfaldene –  13. november 1915, er verkeleg ei stor hending. Skipinga av NACO vart nemleg starten på industrireisinga i Høyanger og byrjinga på det moderne industrisamfunnet. Les mer

Isbjørn og boiled beef: 1800-tallets polarmat

av Ulrike Spring og Johan Schimanski

Mat og drikke har alltid spilt en avgjørende rolle for polarekspedisjoner. I områder med lite naturlig vekst er mat vanskelig å få tak i og lett å gå tom for.

Les mer

Hvem oppdaget Frans Josefs land?

av Ulrike Spring og Johan Schimanski

Øygruppen Frans Josefs land, nordøst for Svalbard, ble offisielt oppdaget av den østerriksk-ungarske polarekspedisjonen i 1873. Navnet på øygruppen ble gitt etter keiseren og kongen av Østerrike-Ungarn, Franz Josef I.

Les mer

Skikka for yrket?

Erfaringar frå arbeidet som skikkaansvarleg ved HiSF 2006-2015

Av Anne-Grethe Naustdal

 

Skikkavurdering  er eit viktig virkemiddel for å sikre at utdanningsinstitusjonar utekseminerar kandidatar som innfrir forventningar samfunnet stiller til profesjonelle yrkesutøvarar. Å vurdere om ein student er skikka til yrket vedkommande utdannar seg til,  omfattar ei vurdering av både faglege og personlege føresetnadar. Forskrifta om skikkethetsvurdering har klare kriterium ein skal vurdere etter. Samstundes er det naudsynt å utøve skjønn i vurderingane.  Å utøve skjønn i høve studentane sine personlege eigenskapar i høve dei kriteria yrkesprofesjonen krev,  er eit ansvar utdannings-institusjonane er pålagt og som må utførast på best mogleg måte av omsyn til alle involverte partar. Formålet med innføringa av skikkavurderinga er omsynet til «den svake part»; ein ynskjer å hindre at born, elevar, pasientar og brukarar av ulike velferdstenester skal møte yrkesutøvarar som ikkje er skikka for det arbeidsområdet dei vil utdanne seg til. Det er også ei bjørneteneste å la studentar utdanne seg til eit yrke dei med stor grad av sikkerheit ikkje vil fungere i.

Les mer

Gatebilete frå Sopot

Forfattaropphald i Sopot

Skrive av Jon Gunnar Nesse

Frå 4. til 8. juni var vi samla forskarar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Vestlandsforsking (VF) og Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på forfattaropphald i Sopot, Polen. Sopot er ein flott badeby ved Østersjøen, ikkje så langt frå Gdansk. Fagbokforlaget har ei leilegheit i byen som står gratis til disposisjon for dei som skriv bok for forlaget.

Les mer

Arktisk luft

Skrive av Johan Schimanski og Ulrike Spring

I forskningen kan noen ganger de mest uventede temaer, på lang sikt, være de mest produktive og banebrytende. Derfor var det en glede å være med på diskusjoner om «Arctic Air» ved konferansen for kulturforskere holdt ved universitetet i Aberdeen i helgen.

Les mer

30 år og verd ein fest

Av Gunnar Yttri, historikar og forfattar av Frå skuletun til campus. Soga om Høgskulen i Sogn og Fjordane.

I desse dagar er det 30 år sidan dei første studentane i økonomi og administrasjon vart utdanna i Sogndal. Frå og med våren 1985 har det gått ein jamn straum av kompetente kandidatar ut i arbeids- og næringsliv. Høgskulen og gode samarbeidspartar feirar. Utdanninga i økonomi og administrasjon er verkeleg verd ein fest. I 1980-åra vart ho sjølve berginga for distriktshøgskulen.

Les mer